Magazín
Mimoriadna konferencia k stanovám SAKFST
dátum: 03.04.2017 | autor: mozolani.com
rubriky: Kulturistika

Vedenie SAKFST zvoláva na 15.4.2017 mimoriadnu konferenciu k stanovám SAKFST. Dôvodom tohto kroku je skutočnosť, že stanovy, prijaté mimoriadnou konferenciou dňa 28.5.2016 v Trenčíne, nie sú podľa stanoviska Úradu hlavnej kontrolórky v športe, v súlade so zákonom o športe č 440/2015 a z tohto dôvodu bola SAKFST vyzvaná aby v termíne do 30.4.2017 zosúladila svoje stanovy s uvedeným zákonom. Vedenie SAKFST predkladá členskej základni návrh stanov, ktorý je odsúhlasený Úradom hlavnej kontrolórky v športe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

  • Návrh stanov SAFKST v zmysle z. 440 schv.hl.kontrolórom link...
  • Pozvánka na mimoriadnu konferenciu k stanovám SAKFST link...

(prevzaté zo stránky sakst.sk)