Magazín
Chcete súťažiť vo physique? Čo treba urobiť?
dátum: 09.07.2014 | autor: mozolani.com
rubriky: Fitness
Ak chcete súťažiť v kategórii physique muži, ktorá bude mať na Slovensku súťažnú premiéru v nedeľu 5. októbra na pretekoch Mozolani Fitness Cup 2014 (uskutoční sa v Dome odborov v Žiline), mali by ste vedieť niektoré veci.

 

Pretekár môže štartovať na súťažiach organizovaných SAKFST vtedy, ak je riadne registrovaný, má platnú Licenčnú kartu, je na súťaž včas a riadne prihlásený, súťaž bola schválená komisiou kulturistiky a fitness a zverejnená v kalendári súťaží. Pretekára na súťaž prihlasuje materský klub (subjekt - riadny člen SAKFST), ktorý je i zodpovedný za riadne a včasné odoslanie prihlášky. V prípade, že pretekár nebude riadne na súťaž prihlásený a chce štartovať, je povinný zaplatiť pokutu 20 €. Usporiadateľ vydá potvrdenie o zaplatení pokuty, ktorá prepadá v prospech usporiadateľa na technické zabezpečenie súťaže. Pretekár sa nesmie zúčastniť súťaží, ktoré sa konajú neoprávnene, bez schválenia komisiou kulturistiky a fitness, t. j. nemajú riadny rozpis, schvaľovaciu doložku a neboli zverejnené v kalendári súťaží.

 

Ako sme už uviedli, športovec žiada o registráciu prostredníctvom klubu – člena SAKFST. Jeho dokladom o vykonanej registrácii je „Licenčná karta pretekára“ opatrená ústredným evidenčným číslom registrácie a ďalšími náležitosťami. Licenčnou kartou sa pretekár preukazuje pri prezentácii na súťaži. Prihlášku k registrácii pretekára zasiela riadny člen SAKFST osobne alebo doporučene na sekretariát SAKFST v tomto rozsahu:

- prihláška k registrácii

- fotografia pretekára 3,5x3 cm

- potvrdenie o úhrade poplatku za vystavenie Licenčnej karty a Licenčnej známky

Na prihláške musí byť pečiatka oddielu/ klubu, podpis predsedu a pretekára. Za riadne vyplnenie prihlášky zodpovedá štatutár oddielu/ klubu.

Registrácia v dvoch alebo viacerých subjektoch toho istého športového odvetvia je neprípustná.

 

Ak chcete súťažiť za Mozolani The Fitness Authority, pošlite nám čím najskôr svoju žiadosť.

-mfc-