Magazín
Prečo odvolali generálneho sekretára Ladislava Meška?
dátum: 24.11.2017 | autor: mozolani.com
rubriky: Kulturistika
Na stánke www.sakst.sk sa objavil materiál o tom, prečo vedenie SAFKST odvolalo Ladislava Meška z pozície generálneho sekretára asociácie. Je to však len vyjadrenie z jednej strany. Uverejňujeme celý text bez úpravy:

!!! Kupuj športové oblečenie značky GORILLA WEAR cez e-shop TU

V predaji aj v kamennom Mozolani Fitness Shope ZOC Max!!!

 

Vyhlásenie prezidenta SAFKST k veci odvolania pána Ladislava Meška z funkcie generálneho sekretára SAFKST:

Vzhľadom na dotazy členskej základne vo veci odvolania pána Ladislava Meška z funkcie generálneho sekretára si dovoľujem informovať členov SAFKST o dôvodoch a skutočnostiach, ktoré boli príčinou odvolania generálneho sekretára. Hneď na úvod treba poznamenať, že základným dôvodom odvolania bolo neplnenie si povinností generálneho sekretára, z ktorých vyberáme:

1. Generálny sekretár si nesplnil povinnosť pripraviť potrebné náležitosti na Majstrovstvá sveta mužov napriek tomu, že národné asociácie boli upozorňované zo strany IFBB na dôležitosť bankových platieb za delegátov a extra delegátov. SAFKST na šampionáte zaplatila pokutu 850€, keďže generálny sekretár nespracoval, nepripravil a nedal schváliť platbu na bankový prevod podľa požiadaviek IFBB, ktoré obdržal z IFBB.

2. Pri podrobnej kontrole ekonómky pani Veroniky Véghovej sa zistilo, že sekretár pred majstrovstvami Európy vystavil platobný príkaz, ktorý zahŕňal aj platby za nové preukazy IFBB, a to 30€ za každého pretekára a platobný príkaz (ktorý bol uhradený) a o tejto skutočnosti neinformoval prezidenta SAFKST. Prezident a vedúci výpravy na šampionáte zaplatili uvedený poplatok duplicitne. Po kontrole prišla na túto skutočnosť až ekonómka SAFKST a upozornila generálneho sekretára v mesiaci október, aby spísal oficiálnu žiadosť o vrátenie platby. Prezident ho telefonicky z Majstrovstiev sveta juniorov a masters v Rumunsku dňa 10.11.2017 upozornil na duplicitnú platbu, pričom dohodol s predstaviteľmi IFBB, že po prijatí žiadosti sumu obratom vrátia. Generálny sekretár odmietol splniť túto úlohu. Aby SAFKST neprišla o tieto finančné prostriedky, namiesto generálneho sekretára, ktorý túto situáciu spôsobil, musela ju vyriešiť pani ekonómka Veronika Véghová.

3. Pán Ladislav Meško prekročil svoje právomoci a v rozpore so svojimi úlohami ako generálneho sekretára riešil a prijímal vyjadrenia a riešil problematiku voči rozhodcom, hoci mu to neprináležalo. Namiesto postúpenia správy Výkonnému výboru a Komisii fitnes a kulturistiky, aj po upozornení od prezidenta jednal nad rámec svojich právomoci.

4. Pán Ladislav Meško do dátumu, kedy bol odvolaný (14.11.2017) nebol schopný spracovať vyúčtovanie výjazdu na Majstrovstvá Európy v Santa Susanna aj napriek k tomu, že všetky podklady mu boli trénermi aj prezidentom odovzdané. Keď ho dňa 7.10.2017 Komisia fitnes a kulturistiky opakovane vyzvala na vyúčtovanie, odpoveď znela, že si to ešte musí uzavrieť. O podobný prístup a nevyúčtovanie sa jednalo aj v prípade Majstrovstiev sveta mužov a Majstrovstiev sveta juniorov a masters.

5. Pán Ladislav Meško odovzdal originálne kompletné ekonomické podklady, prezenčné listiny a dokumenty po kompletnej kontrole a príprave materiálov a podkladov ekonómkou pani Véghovou (11.10.2017 – 24.10.2017) bez preberacieho protokolu pánovi Samuelovi Pavlíkovi. Pani Véghová pripravila kompletný materiál pre výkon kontroly aj s evidenciou dokladov. Vedenie SAFKST konštatuje, že pán Samuel Pavlík nebol spôsobilý vykonať kontrolu v zmysle Stanov a Zákona o športe, nakoľko v zmysle Zákona o športe 440/2015 Z.z. a čl. XXVI. Stanov SAFKST bod 2. a bod 6. nebol spôsobilý na výkon kontroly (nevykonal skúšku od zvolenia do 90 dní z objektívnych dôvodov, ale ani na pokuse o vykonanie skúšky kontrolóra na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu dňa 31.10.2017 nebol úspešný), čím mu zanikla funkcia kontrolóra. Vedenie SAFKST sa samozrejme všetkými zisteniami bude zaoberať, ale bude potrebné vykonať výkon kontroly v zmysle zákona a stanov.

7. Pán Ladislav Meško bol niekoľkokrát ústne napomenutý vedením na nemiestne zasahovanie do chodu výkonného výboru a komisie a taktiež musel byť upozornený, že jeho pozícia je generálny sekretár, ktorého činnosť riadi Výkonný výbor a prezident SAFKST a mal plniť povinnosti z toho mu vyplývajúce v zmysle rozhodnutí prezidenta a Výkonného výboru SAFKST.

Z uvedených skutočností vyplýva, že pán Ladislav Meško nevykonával činnosti a úlohy načas, uložené mu prezidentom a VV SAFKST.

Vzhľadom na takýto prístup nebolo možné pokračovať v spolupráci s pánom Meškom na činnostiach, ktoré zabezpečujú bezproblémový chod asociácie v súlade so zákonom a stanovami. Výkonný výbor sa rozhodol odvolať ho z funkcie generálneho sekretára, postúpil vec disciplinárnej komisii, ktorá pánovi Meškovi pozastavila činnosť.

Vedenie SAFKST konštatuje, že z materiálov, ktoré boli nájdené v mailovej komunikácii za SAFKST posielanej pánom Meškom tretím osobám sa nachádzajú komentáre znevažujúce činnosť prezidenta a Výkonného výboru SAFKST.

Vedenie SAFKST hodnotí túto činnosť pána Meška ako v rozpore zo stanovami, kedy namiesto plnenia si povinností generálneho sekretára venoval svoj čas, podľa informácií viacerých členov SAFKST, organizovaniu petície, respektíve snahe o odvolanie vedenia SAFKST. V takomto duchu sa jednoducho nedá pracovať a ako vidieť, vyplávalo nespočetné množstvo problémov, ktoré bude treba bezodkladne riešiť. To bude predmetom ďalšej pripravovanej informácie pre členov SAFKST.

Mgr. Boris Mlsna, prezident SAFKST