Magazín
Kto získa dôveru na volebnej konferencii SAKFST?
dátum: 02.12.2016 | autor: mozolani.com
rubriky: Kulturistika
V sobotu 3. 12. sa v školskej jedálni 7. ZŠ na Hodžovej ulici v Trenčíne uskutoční volebná konferencia SAKFST. Koho delegáti zvolia do funkcií na ďalšie 5-ročné obdobie?

Kandidátka VV SAKFST pre voľby 2016:

Prezident: MVDr. Milan Čížek, PhD.

Viceprezident pre kulturistiku a fitness: Mgr. Peter Antal

Viceprezident pre silový trojboj a tlak na lavičke: Pavol Kovalčík

Zástupca pretekárov silového trojboja: Ing. Pavol Müller

 

Iné návrhy:

Kandidátom MaJ fit klubu Bánovce nad Bebravou na pozíciu v novom VV ako zástupca pretekárov kulturistiky a fitness je Ing. Ľubomír Hečko.

Kandidátom klubu Bikiny fitness Bratislava na funkciu prezidenta SAKFST je Mgr. Boris Mlsna.

Program:

1. Otvorenie konferencie

2. Schválenie programu konferencie a pracovného predsedníctva

3. Schválenie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

4. Správa prezidenta SAKFST

5. Správy viceprezidentov športových vetví

6. Správa o hospodárení za rok 2015

7. Správa kontrolnej a revíznej komisie za rok 2015

8. Predstavenie kandidátov na jednotlivé funkcie

9. Voľby prezidenta, viceprezidentov športových vetví, zástupcov športovcov oboch športových vetví a kontrolóra SAKFST

10. Rôzne – diskusia

11. Správa volebnej komisie

12. Správa mandátovej a návrhovej komisie

13. Záver, obed pre účastníkov konferencie

 O spôsobe volieb (tajné – verejné) rozhodnú delegáti konferencie v úvode samotnej konferencie. Za príslušný členský subjekt sa môže konferencie zúčastniť výlučne jeden delegát. Jednotlivé členské subjekty môžu disponovať rozdielnym počtom hlasov, ktorý je daný ich členskou základňou, ktorú subjekty nahlásili do informačného systému verejnej správy do 15. 9. 2016. Počet hlasov jednotlivých subjektov je daný štatútom konferencie (počet členov v informačnom systéme: 1-20 je 1 hlas, 21-50 sú 2 hlasy, nad 50 sú 3 hlasy.

-r-